Arkivoj de etikedoj: jonas marx

Se vi estas bona homo

La 4a Junulara E-Semajno (JES) en Naumburg/Saale (Germanujo) ofertis plurajn muzikajn kulminojn. Post enkondukaj vortoj kaj unuaj koncertoj kaj la koncerto de mia propra grupo La Okulvitroj, la vico venu al Jonny M. Lia kanto “En somero” estis furora?o en 2010 kaj 2011, mi renkontis lin persone unuan fojon dum la 3a JES, kaj nun mi spertis lin koncertante. Jam kiam li D?umis unu jaron anta?e, li foje prezentis kantojn de si, ekzemple “En somero” kaj “Rilaksu”. Krome mian atenton kaptis la germanlingva “Keine Lust”. Sed nun li alvenis kun multaj novaj kantoj en Esperanto.

Kaj kion diri? Mi ?ategas tion! Mi mem miras pri tio, ?ar kutime mi reagas ne tiom entuziasme al naive gaja muziko. Sed mi ?atas la klaran vo?on, la facile kompreneblajn tekstojn, kiuj ?ajne tute nature kongruas al la muziko, kiam Jonny M kantas ilin. Kaj la ideoj esprimitaj estas idealismaj kaj ne nur bone harmonias al idealoj en Esperantujo, sed ekzemple al Freundeskreis, kiuj la? mi estas pinto de (intelekte idealisma) germanlingva hiphopo. ?u krome estas hazardo, ke alia granda regeoartisto el Germanujo, nome Gentleman, havas simile melodian sonon en sia vo?o?

“Mi volas diri dankon” estas kompreneble unu refreno, kiu restis en mia memoro. Iam eksonis malrapida kanto pri internacia amo, kaj kvankam mi ne tiom bone eltenas tiun temon (kiam ne estas iu virino, kun kiu mi dancas), mi ?atis ?in. Sed la unu kanto, kiu superis ?iujn, estis “Bona homo”. La muziko kaj la refreno tuj eniris mian orelon kaj restis en mia kapo. Neniu miraklo, ke mi kantis ?in parte dum trinkeja koncerto en januaro en mia hejmurbo Münster.

Jonny M (interalie: “Bona homo”, la unua kanto)

La aliaj homoj (ekzemple Stela, kiu estas same kritikema kiel mi) opiniis grandparte same, kaj mi a?dis nur unu kritikan vo?on, kiu ne ?atis ?uste tiun naivan feli?econ. Mia propra grupo “La Okulvitroj” komencis la vesperon, sed Jonny M kaj ni ne konsideris nin la anta?grupo. Ni estis amba? bonegaj.

Mi estas la pasa?ero

Da?re validas mia intenco, skribi pri la Esperanto-renkonti?oj el la jaroj 2011 kaj 2012, kiujn mi partoprenis. Post la Germana Esperanto-Kongreso 2011 en mia hejmurbo Münster kaj la belega Esperanto-somero en Ukrainujo (parto unu, parto du, parto tri, parto kvar), nun venis la vico de la 3a Junulara E-Semajno (JES) en Gdansko, Pollando. Mi estis skribinta pri la anta?aj du kune en serio de enskriboj (parto unu, du, tri, kvar, kvin, ses, sep plus post-renkonti?o kaj kvin receptoj kontra? la post-Esperanto-renkonti?o-sindromo). Fakte poste ankora? aperis artikoloj kaj videoj pri la 2a JES en Burg/Spreewald:

JES 2010/11

La video pri la 2a JES komenci?as per la trajnkaravano kaj tio estas bonega temo por komenci la raportadon pri la 3a JES, ?ar ?ifoje mi mem ali?is al la trajnkaravano! Kompreneble tio estis iomete freneza decido, ?ar kun 35 jaroj mi ne plu same bone eltenas nokton kun malmulta a? preska? neniu dormo. Aliflanke mi e? ne estis la plej maljuna kunvoja?anto de la karavano kaj kiel mi konstatis, tia voja?o estas bonega maniero, eniri la etoson de la sekva semajno. Mi estis spektinta videon pri la karavano al la IJK 2011 en Kievo kaj iom enviis ties partoprenintojn, do nun estis tempo por fari tion mem.

Startis diversaj bran?oj el Nederlando kaj Francujo, kiuj finfine kuni?is en Berlino. Tiam ni estis entute 29 personoj. Sole mi nur voja?is ?is Dortmund kaj tie jam renkonti?is kun la grupo el Venlo. Sed e? pli grave estis, ke tie ali?is alia pasa?ero, nome Jonny M, kies muzikon mi jam menciis kelkfoje anta?e. Post multa interreta babilado, nun estis veninta la unua renkonto en la reala vivo! Kaj kiel mi tuj konstatis, li estas ege simpatia kaj bonetosa.

Dum la voja?o montri?is bona ideo, ke mi estis enpakinta mian gitalelon. Plurfoje mi uzis ?in por muziki! Unufoje tio okazis matene ie en Pollando kun Vlad Dolezal el Slovakujo, kiu estis kunportinta gitaron. Do la karavano e? havis plurajn Esperanto-muzikistojn kun si.

Cetere tute hazarde en unu trajno ni renkontis Igor, kiun mi ne estis vidinta dum eble sep jaroj! Li diris, ke al li ege mankas Esperanto-renkonti?oj kaj ke li denove partoprenu ilin. Dum aliaj okazoj homoj demandis, kiun lingvon nia grupo parolas. Jen kiel informado funkcias.

Entute mi dormis nur kelkajn horojn en Frankfurt/Odro. Kiam ni alvenis al Gdansko, mi estis kompreneble laca. Sed la sperto de komuna voja?o estis bonega. Mi ne nur revidis kelkajn amikojn en la trajno, sed konati?is kun novaj homoj.

Mi voja?as tra la son?o

Pri Jonny M, juna regeo-artisto el Germanujo, mi jam skribis anta?e. Lia kanto “En somero” eksonis interalie dum la silvestra balo de la 2a Junulara E-Semajno (JES) en Burg/Spreewald. Li anka? mencii?as en numero 01/2011 de Esperanto aktuell. La noticon mi verkis.

Nun aperis la senpaga albumeto “Pli ol espero”. ?i haveblas kiel ZIP-dosiero. Inkluzivitaj estas la tekstoj kaj diversaj fotoj. Jen la kantolisto:

  1. Rilaksi?u
  2. En somero
  3. Muzik’
  4. Al la radikoj
  5. Por paco

Tute nova por mi estas nur la tria kanto. Tiu la? mi havas tre interesan muzikon. ?i iomete memorigas min pri “Dem Gone” de Gentleman. En tiu kanto je la fino aperas strofo en la angla, dum la unua kanto parte en la germana.

De la unuaj du kantoj mi jam havis pli fruajn versiojn. De la lastaj du kantoj mi jam legis la tekstojn.

Beda?rinde ankora? enestas kelkaj lingvaj eraroj. Sed por demo-albumo jam estas granda pa?o anta?en por Jonny M. Mi forte deziras, ke li pluiras sian vojon!

La homoj devas unui?i

La nova jaro e? ne a?as tri semajnojn kaj jam mi havas interesan nova?on por rakonti. Sed ?io komenci?is somere dum la pasinta jaro. El gazeto-artikolo trovita tra Google News mi eksciis, ke ekzistas nova Esperanto-artisto en Germanujo. Jonas Marx estas tre juna (20-jara!) kaj lo?as en Bergisch Gladbach, proksime de Kolonjo. Kutime mi transdonas tiajn nova?ojn al Vinilkosmo, sed la pasinta jaro estis malfacila kaj mi ne havis la tempon a? energion por envolvi?i (kio estintus la natura sekvo el unua kontakto).

En oktobro Flo kontaktis min tra Ipernity kaj demandis min, ?u mi konas “Jonny M”. Certe mi jam legis pri li! Mi do zorgis pri la unua kontakto inter muzikisto kaj Esperanto-diskoeldonejo. Interalie mi ricevis la unuan esperantlingvan kanton “En somero” kiel MP3-dosiero.

Jonny M: En somero

Dum la 2a Junulara E-Semajno (JES) en Burg/Spreewald, la kanto eksonis interalie dum la silvestra balo. Post la JES, mi ensalutis al MySpace por skribi komentojn al la muro de 42 el Lepsiko. Mian propran MySpace-konton mi ne estis uzinta dum longa tempo (minimume unu jaro) kaj mi estis mal?altinta preska? ?iujn avertojn pri novaj mesa?oj ?ar simple alvenis tro multaj malinteresaj. Sed kiom mi miris, kiam mi tie trovis mesa?on de Jonny M el februaro 2010!

Li demandis pri mia grupo La Kuracistoj kaj interesi?is pri tio, ke mi estas denaskulo. Finfine mi respondis al li kaj demandis, ?u li konas aliajn Esperanto-artistojn, kiuj ludas regeon: Afrika Espero, Dennis Rocktamba, la Afrika Kompilo, Strika Tango (ekzemple “La Druido”)
Samadhi (unu kanto, mi ne plu memoras la nomon). Kompreneble mi anka? menciis mian propran kanton Al la liberec’.

Jonny M rapidege respondis kaj menciis, ke li a?skultis “Al la liberec'” multfoje kaj ke ?i tre pla?as al li! Kaj por e? supertrafi tion, li sendis al mi duan kanton en Esperanto de si! Esperanto-regeo ?ajnas havas interesan estontecon.

Jonny M: En somero (vive)