Monataj arkivoj: Oktobro 2012

Mi certe scias, ke postulas vi honeston

Hodia? estas mia 36a naski?datreveno. Ekde nun la 40 estas pli proksima ol la 30. Mi povas diri tute sincere: Ne, mi ne estas malfeli?a pri mia vivo. Mi estas profunde malfeli?a. Nenio estas en bona ordo.

Kiam mi relegas, kion pri skribis pri normala vivo, kiu ne eblas por mi – kaj kiom klare mi vidis ?ion anta? jaroj, tio almena? iomete trankviligas min. Mi ne trompis min mem dum la tuta tempo – mi nur forgesis beda?rinde, kion mi jam estis kompreninta. Pri tio mi mem kulpas.

Kiel mia vivo ?an?i?is kompare al anta? unu jaro? Por mi estis tempo de kvaza? sen?esa luktado. Estas bela penso, ke modera agmaniero, ser?o de kompromiso kaj afableco estas la vojo, sed mi ?iam nur sukcesis, kiam mi estis ekstrema, mal?entila kaj e? ne deviis je unu centimetro de mia pozicio.

Egoisme koncentri?i pri mi mem alportis kelkajn malgrandajn kreivajn sukcesojn. Rilate al la resto de la vivo, preska? la tutan tempon mi baraktis apud la abismo.

Eble tial lastatempe mi tre ?atas a?skulti la muzikon de la Klingonoj. Kiam mi skribis pri Star Trek Armada, mi supozis, ke ties muzikon por la Klingonoj verkis Jerry Goldsmith. Intertempe mi eltrovis, ke vere tiu muzika?o estas de Danny Pelfrey, kiu nur reuzis parteton de la “Klingona temo” de Jerry Goldsmith ?e aliaj, pli mallongaj muzika?oj.

Danny Plefrey: Star Trek Armada – Klingon Music (ekde 5:30)

La “Klingona temo” aperis en diversaj “Star Trek”-filmoj, anka? en First Contact. Jen ekzemple ?i eksonas je proksimume 0:44 minutoj:

Jerry Goldsmith: Red Alert

(La aliaj du muzika?oj de la filmo, en kiu ?i aperas, nomi?as “Temporal Wake” kaj “The Dish“.)

Mi tre ?atas la sova?econ kaj batalemon, kiun tiu muziko redonas.”Plej ver?ajne via batalo estos vana, sed mi admiras vian kura?on.” Tion oni ofte povas diri pri la Klingonoj. Fiktiva popolo donas bonan konsilon al mi, kiel reale vivi. Kiu pensintus tion?

Sed mi ne volas fini enskribon, sen mencii du spertojn el mia vivo, kiujn mi konas kutime nur el filmoj, ?ar ili estas tiom fantastaj. La unua estas tri junaj virinoj, pri kiuj mi ?iam pensis, ke ili povus esti fotomodeloj, kaj pri kiuj mi eksciis dum la jaro, ke ili vere ?iuj tri jam estis fotomodeloj! Jes, estas tute vanta afero, sed mi ?iam volis travivi tion. Aldoni?as, ke ili estas inteligentaj kaj ?armaj.

La dua sperto estas, ke mi ne nur a?skultas muzikon, kiu bone redonas miajn aktualajn pensojn kaj sentojn, sed ke mi e? babilis kun la artisto rekte pri mia vivo. Tio ?ajnis al mi tute nereala!

Martin Wiese: Superbazaro

Komence mi e? timis ke mi i?is ?ton’

Ekde monatoj mi nenion skribis. Mi kolektas noticojn pri diversaj muzikaj okaza?oj, sed ne sukcesas dedi?i min al altkvalita tajpado. Ankora? mi e? ne verkis enskribon pri ?io, kion mi faris en 2011 rilate al la semajna “irado eksteren”. Kvar grandaj Esperanto-renkonti?oj pasis, sen ke mi iamaniere rakontis pri ili – pri la malgrandaj mi e? ne komencu pensi! Nenion mi verkis pri diversaj libroj kiuj iel rilatas al muziko, kaj kiujn mi tralegis lige al mia aktiveco ?e Bookcrossing. Kaj estas dekoj da diskoj, kiujn mi a?etis, kiuj meritus mencion.

Sed almena? mi ne estas sola en tiu sorto: Intertempe ekzistas la furioze malferma blogo “Stela ?iam nur kritikas“, kiu post komenca sukcesego beda?rinde pa?zas.

Kiam mi akiris la TTT-adreson www.kunar.eu en 2009-08-20, mi pensis, ke mi balda? renovigos mian muzikan taglibron ?e tiu nova adreso. Sed por tio necesus unue publikigi novan version de miaj TTT-pa?oj por ne fari la laboron (interalie aktualigo de ?iuj ligoj) dufoje. Ekde tri jaroj mi havas paperajn noticojn sed neniam sukcesis plene konvinki?i, ke tio vere estas bona solvo.

Do entute mi ?ajnas esti malaktiva homo. Sed se la pasinta vivojaro ne estis kompleta dezerto rilate al kreivo, tiam pro du nova?oj:

Post la ordigado de la sampla?okoloketo, mi vere sukcesis pli facile verki samplobazitan muzikon. Kaj la unuan fojon ekde la fino de mp3.com en 2003, mi trovis TTT-ejon, kiu vere ?ajnas ta?ga loko por (re)publikigi mian muzikon:

www.soundcloud.com/kunar

Mi enretigis grandan parton de miaj pasintaj verkoj. Mi e? kreis dosieron kun listo por distingi la diversajn versiojn de kelkaj muzika?oj kaj por vidi, kiom mi anta?eniras. Certe la laboro ankora? ne estas tute finita, sed neniam mi estis tiom proksima al ordigita verkaro en la reto ekde mp3.com ?esis funkcii kiel mi ekkonis ?in. Kaj jen kanto, kiun mi finis ?isomere (2012-07-06):


Nokto ?e la pla?o de D? Kunar

La dua bona nova?o estas, ke mi komencis kolekti la recenzojn, kiujn mi verkis dum la pasintaj 15 jaroj ?e la plej diversaj lokoj en la reto. Mi longe rezistis, havi duan blogon (a? blogon tute en la germana), sed je la fino blogo ?ajnis la plej ta?ga ilo por enhavi tiujn tekstojn:

“Kunar rezensiert – Meisterwerke, Mittelmaß und Mist”
rezensiert.wordpress.com

Anka? tiu laboro ankora? tute ne estas finita. Tute ne certas, ke mi ofte verkos novajn tekstojn (anka? mia aktiveco rilate al tio vaste suferis – jam dum la pasintaj du jaroj). Sed la bela afero estas, ke tiu blogo tute ne bezonas oftan aktualigon. Sed ?i montras al mi, ke mi tamen verkis sufi?e multajn tekstojn – nur necesis havigi ilin kune en unu loko! Mi plej fieras pri tio, ke mi retrovis tekston el mia tempo kiel studento. Mi devis pene ?erpi ?in el datumbazo, kiun mi ne plu povis rekte malfermi nek konverti. La aliaj tri plej malnovaj tekstoj origine aperis kadre de miaj unuaj TTT-pa?oj. Mi decidis enretigi nur la germanlingvajn originalojn kaj ne la tradukojn al Esperanto kaj la angla, ?ar la kvalito de la tradukoj ne plu kontentigas min la? hodia?a vidpunkto. Simple facile percepteblas, ke mi verkis ilin en la germana sen pensi pri stilo, kiu facile tradukeblas.

Kaj kiu scias – eble mi e? enretigos ?iujn esperantlingvajn recenzojn en tria blogo? Tio estus sencohava, ?ar multaj homoj, kun kiuj mi nuntempe havas regulan kontakton, ankora? ne regis Esperanton, kiam mi verkis tiujn tekstojn! Krome malfacilas trovi rekomendojn pri bona Esperanto-muziko, kies artistoj ne (plu) koncertas regule.

?io ?i povas esti la unua pa?o por reeki miajn TTT-pa?ojn. Se mi rigardas al la enirpa?o www.kunar.eu, kiun mi ne aktualigis ekde tri jaroj, mi facile rimarkas, kiom ?an?i?is la vivo en interreto. Tie mi mencias diversajn TTT-adresojn, kiuj estis pli-malpli gravaj por mi en 2009, sed nun ne plu:

www.muenster.de/~kunar estas tute eksdataj pa?oj kaj multaj el ili ne renovigindaj. Mi pripensas, kombini la supre menciitajn TTT-adresojn por atingi pli koncizan enhavon ?e tiuj ?i pa?oj.

Ipernity ta?gas nur por fotoj (por muziko ekzistas Soundcloud). Krome mi legis, ke Ipernity enkondukis cenzuron similan al tiu de Flickr.

www.kuracistoj.de ?iam estis nur rezervo de bela TTT-adreso. La Vikipedio-artikolo, kiun mi aktualigis anta? nelonge, intertempe enhavas kompletan koncerto- kaj kantolistojn. Mirinde, ke mi devis uzi tiun ?i blogon por trovi ?iun okazon, dum kiu ni koncertis! Mi mem jam estis forgesinta kelkajn. Tio des pli montras, kiom utilas skribe fiksi ?ion.

?e vkontakte.ru kaj myspace.com mi estas ne plu aktiva jam delonge. Plie mia konto ?e twoday.net ne plu ekzistas, sen ke mi mem forigis ?in.

www.kunar.eu/taglibro, kiel jam menciite, bezonas ordigadon – kaj precipe pli belan aspektigon ol “Kubrick“! Sed finfine mi trovis unu bonan, nome “Twenty Twelve“. Tiel mi ne bezonas krei mian propran (kio signifus penan laboron).

Krome kaj same finfine mi sukcesis instali Akismet (kontra? rubokomentoj). Aldone “Transliterado” (de Bertilo Wennergren) helpas a?tomate krei bonajn enskribo-adresojn, kiam la titolo enhavas Esperanto-supersignojn.

Mian konton ?e youtube.com mi apena? uzas. La kantolistojn mi aktualigis anta? iom da tempo, sed mi ne plu kapablas trovi ?iun videon kiu iel rilatas al Esperanto (i?is tro multaj intertempe kaj ne plu eblas ser?i tro profunde en la pasinteco).

Ironie nur mia konto ?e Facebook estas tiu, kiun mi regule kaj aktive uzas. Kiu pensintus tion anta? tri jaroj? Kiel la tempoj ?an?i?as…