Ni estas venantaj hejmen denove

Unu gravan atuton havis la 2a Junulara E-Semajno (JES) en Burg/Spreewald (Germanujo): Grandan salonon, en kiu okazis la vespera programo kaj la diskoteko kaj en kiu estis la trinkejo. Simile al miaj spertoj dum la Internacia Junulara Semajno (IJS) en 2006, ?ar oni da?rigis vendadon de trinka?oj dum okazis programo, ?e la neelektraj koncertoj tio ka?zis multan bruon. Aliflanke mi ?ojis, ?ar precipe dum la alvenvespero mi ne volis sidi trankvile, sed bierumi kaj babili.

Post la vespera programo, de ?ie oni povis facile vidi kio okazis en la diskoteko (kaj anka? a?di tion, amba? anka? de aliaj eta?oj). Krome la trinkejo ne estis en propra ?ambro kaj ?iu, kiu volis a?eti ion, devis alproksimi?i al la dancejo. Tio estis kvaza? idealaj kondi?oj por dancigi la homojn!

Kontra? tio nur staris la longa da?ro de la vespera programo. Tiu estis bona, sed tro multa, kaj anka? la kunmeto estas plibonigebla. Krome la teknikaj pa?zoj estis tro longaj. Mi miris pri tio, ?ar la? mia impreso ni sukcesis tion fari jam pli bone dum la Internacia Seminario (IS). Mi rekomendus du anstata? tri programerojn. La akustikaj, trankvilaj koncertoj povas facile okazi en la gufujo. Tiel la programo sur la granda scenejo povas fini?i je la 22a kaj 30 anstata? la 2a matene.

Malgra? miaj atendoj, la karaokeo ekfunkciis je tiu tempo kaj da?ri?is ?is la mateno. ?i ?enerale pliboni?is, e? se la vojo ankora? estas longa. Iu faris la proponon, ke ?e nova Esperanto-muziko oni tuj liveru pretajn karaokeajn dosierojn sur la diskoj (en komputila aldona parto). ?iel ajn bonas ke oni da?re kolektas. Kaj mi havis la impreson, kvaza? Elli i?is “sr-ino Karaokeo”, tiamaniere ke oni ligas tiun programpunkton kun ?i. Estas bone, kiam ekzistas respondeca prizorganto.

Mi partoprenis per du kantoj: Unue mi kantis “En ka?'” de Team’, ?ar mi volis prezenti minimume unu Esperanto-kanton. Poste mi faris dueton kun unu el la junulinoj el Lepsiko. Certe nia versio de “Don’t Stop Me Now” de Queen ne estis perfekta, sed tio ne gravis: Ni amuzi?is kaj ni estis plenaj je energio.

La fratinoj el Lepsiko cetere havas propran muzikgrupon, kiu nomi?as 42. Jam la nomo estas tre stila, ?ar ?i havas sian originon en populara kulturo. Ili ludas rokmuzikon, kiu memorigas min plej pri The Clash.

Dum The Heroine Whores havis Kim kiel gastkantiston, ?ifoje li estis unu el du bastbasistoj. La alia estis juna Germano.

Koncize dirite: La koncerto estis absolute bonega! Finfine denove vera fre?a rokmuziko sen kompromisoj. Mi pensas, ke ekde Krio de Morto dum la Internacia Seminario 2005/06 en Xanten mi ne plu tiom ?uis malmolan koncerton. Se 42 ankora? ekuzas (pli multajn) esperantlingvajn tekstojn, ili estos la novaj supersteluloj de muzika Esperantujo!

42 (dum alia okazo): Whatever You Want
(kun la kantistino de The Herione Whores)
(filmis Andi Münchow!)

Plian fojon mi rakontos nun miajn impresojn de la 1a Junulara E-Semajno (JES) en Zakopane (Pollando). Ankora? sekvos iom da kritiko, sed ne mankos anka? bonaj partoj.

Mia baza regulo por organizado de Esperanto-renkonti?oj estas: Forigu ?ion inter la partoprenantoj kaj etoso. La homoj jam mem scias, kion ili volas. Sufi?as krei la kadrajn kondi?ojn. La partoprenantoj ne bezonas tuttempan distradon far alia persono – ili distri?as memstare.

Tamen tio malfacilas, se la programo, dum kiu oni devas sidi kaj a?skulti, da?ras ?is noktomezo a? e? ?is la 1a kaj 45. Baza regulo por vespero estas: Ne postulo de la homoj, sekvi iun programon pasive por pli ol du horoj! Kaj je la 22a kaj 30 ?iuj povu libere babili unu kun la alia kaj trinki bieron.

Se mi ?uste memoras, la baza ideo por JES estis “kunigo por ne elspezi fortojn por varbado sed por bona programo“. Sed kiamaniere tio montri?is ?e la taga programo? La temo estis “Prezentu vin – ekkonu nin. Proksimeco de la europaj kulturoj”. Bone, okazis kelkaj lingvokursoj, sed ?u io tia ne estas kutima por Esperanto-renkonti?o? ?u okazis iuj veraj diskutoj a? altnivelaj prelegoj? Mi nenion tian rimarkis en la programo.

Se la vespera programo estis plen?topita, tio ne signifis, ke ?i estis malbona: Unu frua kulmino estis la koncerto de ?omart kaj Nata?a, kiuj ricevis plifortigon de sia filino Carina. Entute ?ajnis al mi la plej bona koncerto de ili, kiun mi ?is nun spektis.

Anka? Georgo Handzlik koncertis, sed de lia prezentado mi ne plu memoras multajn detalojn. ?i simple restis kun pozitiva impreso en mia menso.

La trinkejo estis mia prefera loko por eksidi kaj babili. Tie mi ekkonis kaj revidis multajn homojn. Oni ?iam afable kaj rapide servis. En la trinkejo estis la etoso, kiun mi tiom senespere ser?is. Unufoje tio okazis spontanea koncerto de Kim kaj Emmanuel.

En la apuda ?ambro estis je alia fojo karokeo. Kompare al la pasinta fojo dum la Internacia Junulara Kongreso (IJK) en Liberec, mi sufi?e retenis min kaj prezentis nur du kantojn: Pli ol nenio de Persone respektive Martin Wiese kaj “En ka?'” de Team’. La duan titolon mi kantis kune kun Stela – bonega akompano, granda honoro!

La gufujon mi apena? vizitis dum la semajno, kvankam ?i montri?is bonega loko por ripozi (kiel kutime). La senpaga disdono de kelkaj tespecoj kaj kafo ne povas anstata?igi tian ejon. En la gufujo, kiun mi memoras kun tute maltradicie plene en?altitaj lumoj, krome okazis spontaneaj koncertoj de ?omart kaj Nata?a, iuj Rusoj, kies nomojn mi ne memoras, kaj Georgo Handzlik. Mi tre beda?ras ke mi estis mortlaca tiam. Mi tiom ?atintus resti kaj a?skulti ?ion ?is la fino, sed mi estis ekdormanta sur la se?o! Anka? tiu trankvila loko donis al mi la etoson, kiun mi volas dum Esperanto-renkonti?o.

3 thoughts on “Ni estas venantaj hejmen denove

  1. russ

    Unu nova kaj nekutima (la? mia scio) por E-aran?oj programero en la unua JES anta? jaro estis diskutrondo pri gejoj kaj aliaj seksaj malplimultoj. Iom improvize lastminute, tio okazis ree dum la ?usa JES pro popularo de tiu anta? jaro inter tiuj, kiuj partoprenis.

    Sed ?enerale mi konsentas, ke la 2-a JES ?ajnis havi pli ri?an tagan programon, la? mia memoro.

  2. Resonado: Prenu min hejmen ?inokte « La vivo de Kunar

  3. Resonado: Sezonoj ekster tempo « La vivo de Kunar

Respondi

Retpoŝtadreso ne estos publikigita. Devigaj kampoj estas markitaj *