Arkivoj de etikedoj: naski?datreveno

?iu tago estas grimpado supren al la monteto

La vivo estas granda miraklo. Kiom ?i povas ?an?i?i ene de unu jaro! Kaj e? en pozitiva senco!

Hodia? mi i?is 38-jara?a. Kaj kompare al la pasinta jaro, preska? ?io estas alia. Kiam mi estis pasintfoje tiom feli?a? ?u kun 32 jaroj? ?u kun 23 jaroj? ?u iam entute?

Ekde duona jaro mi pa?zas de la laboro (kaj blogas pri tio en la germana). Post ?enerale sukcesa jaro, kiun mi el hodia?a vidpunkto konsideras rekonstruan jaron, mi prenis tempon por mi mem.

Mi ?esis ludi la? la reguloj de la socio – kaj subite mi estas libera homo. Mi vidas ?ion nun en tute nova stat’.

Rilate al sano, mi estas en tiom bona stato kiel ekde ok jaroj ne plu. Nun estas ver?ajne la due plej bona tempo en mia ?isnuna vivo rilate al tio!

Mi uzis la malkontenton kaj ?agrenon, kiuj kolekti?is en mi, por fari ion bonan kaj kreivan. Mi multe voja?is kaj muzikis.

Nun mi rikoltas multajn bonajn aferojn, kiujn mi semis en la malbonaj jaroj. Mi tamen da?re miras. Kaj tio estas tre bona sento.

Pri muziko: La kanto “Don’t Give Up” de Chicane akompanis min dum multaj jaroj. Hiera? mi a?skultis ?in en koncerto de la artisto (mi blogis pli detale pri tio en la germana). Interese, ke ?i neniom perdis sian kvaliton – ?i estas kaj restas bonega kanto, sendepende de mia aktuala vivsituacio.

Chicane: Don’t Give Up (Reboot 2014) (ekde 52:55)

Mi ne volas sekvi morton kaj ?iujn ?iajn amikojn

Ekde hodia? mi havas 35 jarojn. Kiel pasintjare en decembro, mi devas konstati, ke mi tute neglektis mian taglibron dum la pasintaj monatoj. Denove veras la ironio, ke a? oni vivas a? oni skribas pri sia vivo.

Sed la utilo de tio, skribi siajn pensojn, estas tamen impresa. Mi relegis, kion mi skribis dum mia 27a, 28a, 29a, 30a, 31a, 32a kaj 33a naski?datreveno. (Dum mia 34a naski?datreveno mi skribis nenion, ?ar tiam da?re regis granda pa?zo en mia taglibro – kiom doma?e! Ke mi rompis la tradicion, diras ?ion pri mia tiama animstato.) Ial mi pensis, ke dum la anta?aj jaroj mi mal?uste pritaksis la vivon. Sed nun mi surprize konstatas, ke mi havis ?ustan priju?on kaj ke mi jam anta?e trovis klarajn vortojn. Anka? impresas min, ke mi jam dum la pasintaj jaroj ofte sukcesis trovi ta?gan kanton kaj/a? cita?on.

Por ?i tiu jaro, tio estas Coldplay-cita?o. ?i jam anta?e kaptis mian atenton, sed intertempe mi ?atas e? pli grandan parton de la teksto:

“Ne, mi ne volas batali de la komenco ?is la fino
Mi ne volas ciklon de reuzita ven?o
Mi ne volas sekvi morton kaj ?iujn ?iajn amikojn”
(Death And All His Friends)

Kaj por kompletigi la reuzadon de muziko kaj cita?oj (“?ar da?re la samaj kanta?oj validas” – Persone-cita?o), jen kanto kiu venis al mia menso hodia? posttagmeze. Pri “Dream On” de Depeche Mode mi jam skribis anta? pli ol kvin jaroj