Arkivoj de etikedoj: libereco

Ne ekzistas libereco

Mia Libereco-serio atingas sian finon. Por la lasta enskribo por ?i tiu jaro mi havas ankora? pintan kontribuon. La 65a Internacia Junulara Kongreso (IJK) en Liberec havis la temon „Libereco“. Mi a?skultis prelegon de Joop Kiefte pri „libera muziko“. Tio instigis min, pripensi en?utadon de mia muziko al TTT-ejo, kie homoj povas libere el?uti ?in kaj pluuzi kaj e? eldoni ?in kontra? pago.

Jam dum silvestro mi eksciis, kio estos la tema programo de la IJK. Tial mi havis tempon prepari?i. Tiu tuta parolado pri libereco memorigis min pri projekto, kiu estis dormanta dum kvar jaroj. Dum la Kultura Esperanto-Festivalo (KEF) 2005 en Helsinko mi estis notinta kelkajn kantoideojn. Mi estis farinta anka? farinta noticojn rilate al la melodio, tute nekutima por mi. Unu kantoideo estis pri libereco. Kio povus esti pli trafa ol IJK en Liberec kun la temo „Libereco“? Mi finverkis la kanton kaj prezentis ?in kun Sebastian dum la internacia vespero. Kelkaj teknikaj problemoj iomete malhelpis, tamen la reago de la publiko estis tre pozitiva. Estas la unua propra kanto de la Kuracistoj!

Mi metis la plej gravajn informojn al la TTT-ejo www.kuracistoj.de. Tie tamen nuntempe estas ?efe kruda versio de la enhavo sciinda.

La Kuracistoj: Al la liberec’
foto de la unua prezentado
pa?o kun MP3-dosiero
pa?o kun FLAC-dosiero – libera (!) formato
pa?o kun PDF-dosiero – teksto kaj akordoj
La surbendigo estas de la unua prezentado. En la mezo estas pa?zo, ?ar mi kombinis du videojn.

Intertempe ne nur la Kuracistoj prezentas kantojn de „Die Ärzte“ en Esperanto. Anka? Stephan Schneider adaptis resp. tradukis du kantojn:

Stephan Schneider: “Esperanto ‘stas” (originalo: “Punk ist…”)

Stephan Schneider: “Filo” (originalo: „Junge“)

Nenio pli prezas al la liberec’

La 65a Internacia Junulara Kongreso (IJK) en Liberec kompreneble havis diskejon. Dum du noktoj, estis mia vico dancigi la homojn. Estis la unua fojo, ke mi ne kunportis diskojn, sed komputilon. (La tuta rakonto malanta? meritas propran enskribon.) Mi aparte ?atis, kiom bone funkciis la interkonsento kun D? Leo. Tio memorigis min pri miaj plej oraj tempoj kiel D? dum la Internacia Seminario (IS) en 1999/2000. E? estis fridujo tie kun kolao kaj bieroj nur por la disk?okeo.

Sed por ke diskoteko estu sukcesa, necesas trafi la guston de la homoj. Feli?e kelkaj Rusinoj donis al mi kelkajn bonajn konsilojn por dancigi siajn samlandanojn – kaj tiel anka? la reston de la publiko. Mi notis sur papero la sekvajn kantojn:

DJ Smash: Moscow Never Sleeps
DJ Smash: ????? (DJ Antoine & Yoko Remix Video Edit)
????’????: ?? ?????????
????’????: ???? (a? ?u ??????) – ?iel ajn mia somera kanto
Basshunter: Russia privet
????????? ??????: ??????? (vidu www.malinki-malinki.ru por a?skulti la kanton en la reto)

Mi ne surmetis ?ion el tiu listo, sed tio, kio efektive eksonis, estis sukcesa. Anka? fazo kun malmola muziko kreis pozitivan e?on. La ?ambro beda?rinde ne estis la plej ta?ga: La bruo ?enis homojn, kiuj volis dormi, kaj anka? estis problemoj pri la najbaroj. Tial la fenestroj devis resti fermitaj, tiel ke la salono tiom varmi?is, ke necesis fari „Tübingen-pa?zojn“ kelkfoje. Tamen mi estas kontenta pri la rezulto. Homoj bone amuzi?is – tio estas, kio gravas.

Ekzistas tre mallonga video pri la diskejo:

Pli interesa tamen estas, kion la unua Germana televido raportis pri la IJK. Necesas scii, ke Liberec trovi?as tre proksima al la Germana kaj al la Pola limoj.

La raporto aperis en la malfruaj nova?oj „Nachtmagazin“ (nokta magazino):

La sama raporto ?e la oficiala TTT-ejo de la televido: “Esperanto-Kongress: Lebendiges Esperanto – Weltkongress im tschechischen Liberec”.

Libereco – mi ne seniluziigos vin

Dum la 65a Internacia Junulara Kongreso (IJK) en Liberec, mi ne nur ?eestis koncertojn de Esperanto-artistoj, kiujn mi jam konis (JoMo, Kim J. Henriksen, Tone), sed anka? havis la oportunon, spekti ion novan. De Supernova el Brazilo mi ?is nun nur konis la albumon. Kompare al la disko, vive la grupo faris multe pli bonan impreson; ?i prezentis sin en malpli elektronike popa kaj pli peze roka sono. Du muzikistojn el la tri mi jam konis: Rogener Pavinski mi jam renkontis dum la Kultura Esperanto-Festivalo (KEF) 2005 en Helsinko. Leandro Souza Moreira kaj mi jam donis intervjuon al radio dum la Internacia Junulara Semajno (IJS) 2006 en Máko. Kiel mi jam menciis anta?e, Supernova reludis malnovajn sukcesojn de aliaj Esperanto-muzikgrupoj, interalie “Liza pentras bildojn” kaj “Du homoj” de Persone. Tio aparte pla?is al mi.

De la koncerto troveblas almena? du videoj:
Supernova: Pasio en katen’

Supernova: Liza pentras bildojn

Liberigu la animon

Kadre de la 65a Internacia Junulara Kongreso (IJK) en Liberec, krom JoMo kaj Kim J. Henriksen aperis tria muzikisto plurfoje sursceneje, Tone el Brazilo. Mi renkontis lin la unuan fojon dum la Internacia Junulara Semajno (IJS) 2006. ?ifoje li repis dum la tegmenta koncerto de JoMo, la koncerto de Supernova, dum la internacia vespero… mi eble e? ne memoras ?iun okazon.

Jen du videoj faritaj anta? tri jaroj dum la IJS:

Esperanto estas nova kanto, IJS 2006:

“Nova Kanto” de Tone:

Li demandis min, ?u li povas uzi mian kanton “Nokta vivo” kiel akompana muziko por sia repado. (La kanto a?skulteblas ?e Ipernity, tie mi anka? ligas al ?iuj enskriboj pri ?i.) Mi jesis, ?ar la kontakto estis pozitiva kaj mi estas scivolema pri la rezulto.

Cetere kelkfoje dum la IJK okazis karaokeo en la trinkejo. Ne multo ?an?i?is kompare al la pasinta fojo dum silvestro: Estis grandparte anglalingvaj kantoj kaj por ?iu, kiu volis partopreni tion, la trinkejo ne estis elteneble brua loko. Mi kantis almena? tri kantojn: “Under The Bridge” de The Red Hot Chili Peppers, “Fly Away” de Lenny Kravitz (denove – multaj el miaj unuaj elektoj montri?is tamen ne estante en la stoko) kaj “All I Have To Do Is Dream” de The Everly Brothers.

Libereco, libereco

En la muzika programo de la 65a Internacia Junulara Kongreso (IJK) en Liberec ne nur koncertis JoMo, sed anka? alia legendo de Esperanto-muziko, nome Kim J. Henriksen. Li faris koncerton sur la tegmento de la studenta hejmo kie okazis la aran?o. Tio i?is tute agrabla afero, precipe kiam ekis subteni lin JoMo kun gitaro, poste Sebastian (de la Kuracistoj) ?e la elektra basgitaro kaj poste anka? Emanuel ?e la violono.

De la tegmenta koncerto ekzistas almena? mallonga video en la reto:

Dum tiu vespero la vetero estis tre bona. La ?ielo estis blua. Sed dum la sekva tago okazis la Kultura kaj Lingva Festivalo (KLF), subite komenci?is terura pluvo.

Vivu vian vivon, estu libera

Dum la 65a Internacia Junulara Kongreso (IJK) en Liberec okazis pluraj koncertoj. Tiun de Pech mi jam menciis hiera?. Unu etosa kulmino certe estis la multlingva koncerto de JoMo sur la merkata placo de Liberec. Li kantis en dekoj da lingvoj. Nur malhelpis je la fino la paso de la tempo – je malfrua horo fini?is la permeso koncerti tie. Alvenis multaj lokaj personoj, kiuj interesi?is pri la muziko. Oni faris anoncojn en Esperanto kaj en la ?e?a. Krome ?e la rando de la publiko atendis ?e?oj kun faldfolioj por informado. Mi aparte memoras unu Liberecanon, kiu staris meze de la dancantaj esperantistoj kaj estis tute bonhumura.

En la reto mi trovis du videojn pri tiu koncerto. En unu JoMo kantas en la hispana en la alia en la ukraina kun akompano de Kim.

La Kultura kaj Lingva Festivalo (KLF) okazis dum alia tago je la sama loko. Anka? tiam interalie JoMo kantis.

Mi volas liberi?i

Anta? ol la jaro fini?as, ankora? indas skribi pri somera Esperanto-aran?o, kiun mi vizitis. Al la 65-a Internacia Junulara Kongreso (IJK), okazinta inter la 18-a kaj la 25-a de julio 2009 en Liberec’ (?e?ujo). Venis 330 homoj el pli ol 40 landoj. La bona afero estas ke ne necesas kolekti ?iujn fontojn en la reto kaj mem kompili listojn, ?ar la organizantoj jam faris tion per propra pa?o “e?o de la partoprenintoj“. Mi tamen aparte mencios videojn kaj citos fontojn, kompreneble sen ajna postulo de kompleteco. Estas pure persona elekto, kiu ne respegulas “objektivan kvaliton”.

Plej bonan superrigardon donas video de poligloto:

Li anka? skribis en Esperanto kaj en la angla pri la IJK. Krome haveblas liaj multaj videoj, el kiuj li kunmetis la supran verkon.

Post la prezentado de Marek Blahu?, la ?efa organizanto, mi ali?is ankora? dum la 52a Internacia Seminario en Biedenkopf. Kial mi ?ifoje donis preferon al la IJK kaj ne al la Kultura Esperanto-Festivalo (KEF)? Mi ne plu estis tiom certa pri ?i. Unue ?i devintus okazi en 2007, sed tiam estis ?ovita al 2008. Sed anka? en 2008 ?i ne okazis. Mi fidis je tio, ke IJK en ?e?ujo sub la gvido de Marek i?os bona.

Kion indas skribi ?enerale pri tiu IJK? Unue kaj plej grave: Miaj atendoj estis kontentigitaj. Kiu konas min, tiu scias, ke mi kiel aktivula veterano kaj iama kunorganizanto de grandaj renkonti?oj ?iam rigardas atente al detaloj kaj ne pretervidas fu?etojn. La? la nombro de partoprenantoj, la IJK estis malgranda kompare al pasintaj tempoj (t.e. 1990aj jaroj), sed akceptebla la? hodia?aj mezuroj.

La mapo de la 2a informilo ne bone montris la vojon kaj la akceptado i?is iom ?aosa. Tamen iu havis la cerbon, sendi ?iujn ankora? ne akceptitajn nememzorgantojn al la vesperman?o. La studenta lo?ejo mem estis fre?e renovigita, ?ar en januaro estis okazinta iu vintrosporta aran?o en Liberec kaj la sportistoj lo?is tie. Kiam unu du?o ne funkciis, oni komunikis tion al la organizantoj kaj tuj la sekvan tagon venis riparisto! Pri la man?oj esperantistoj estas aparte grumblemaj (internacia amikeco tamen fini?as ?e la stomako), sed mi mem ?atis tion, kion liveris la kuiristinoj. Dum la tuttaga ekskurso mi veturis al Prago, kie mi tute hazarde lernis ion pri la muziko, kiun Freundeskreis uzis por sia kanto „Esperanto“.

Du mezuriloj montras, kiom bona estis la IJK: La ?efa organizanto ne estis plena sen nervoj je la fino de la aran?o. Neniam dum la tuta renkonti?o, kiam ajn mi alparolis iun de la organizantoj, tiu diris “Mi ne havas tempon!” a? donis malafablan respondon, sed ?iam helpis min.

Anka? la urbeto mem faris tre agrablan impreson kaj bone prezentis sian landon al la eksterlandaj gastoj. Dum unu vespero ni spektis koncerton de la loka rokgrupo Pech. (En la germana, “Pech” signifas “malbon?anco.) En unu kanto, ili kantis “Esperanto” en la refreno. Alia kanto, “Atlasky”, memorigis min iomete pri “????? ????” de Epidemia. Kompreneble mi a?etis ilian albumon “Šance na zm?nu tu?áka” kaj kolektis subskribojn de ?iuj kvar membroj post la koncerto. Aliaj homoj en la publiko opiniis same pozitive, dancis kiel frenezuloj kaj akiris kompaktdiskojn. Tio siavice impresis la muzikistojn, kiuj faris agrable normalan impreson kaj ?ojis pri tiu entuziasma reago.