Arkivoj de etikedoj: tv buddhas

Dronante ?e la festo

Mia intenco por la nova jaro, eliri almena? unufoje semajne, foje ricevas siajn ironiajn momentojn. Kiam anta? du semajnoj mi vizitis koncerton de TV Buddhas, mi eksciis ke ili faris filmon pri sia turneo tra Usono en 2010 kun la nomo Band In The Modern World. Tiun filmon hodia? montris la eta kinejo Cinema – la sama, kiun mi vizitis dum la festo de naski?tago.

Unua ironio: Kvankam mi intence iris al filmo kaj ne denove al koncerto en Gleis 22 kiel dum la anta?aj semajnoj, tamen denove tiu ejo estis envolvita, ?ar ?i prezentis la filmon.

Dua ironio: Mi alvenis kun varbfolio kontra? kiu oni jam ricevis rabaton. Sed la kasisto iomete atente rakontis, ke dum la provspektado montri?is, ke la bildkvalito de la filmo ne estas tre alta. Pro tio li donis e? pli grandan rabaton kaj ofertis senpagan trinka?on. La Cinema, almena? la? mia kli?a imago, estas kinejo de alta kulturo.

Tria ironio: Mi sciis anta?e ke la dokumenta filmo montras la absolutan malsukceson de la turneo, kiu grandparte okazis sub ridindaj cirkonstancoj. La kunlaboranto de Gleis 22, kiu bonvenigis la spektantojn, denove avertis pri la malalta kvalito de DVD kaj ke ?i da?rus nur 66 minutojn (kiel mi jam sciis el anonco) kaj ne 93 minutojn (kiel oni ?ajne anoncis al la kinejo kaj al li). La filmo montras la muzikistojn, kiuj spertas seniluzii?on post seniluzii?o – kaj reale la DVD mem estis granda seniluzii?o por la Cinema kaj Gleis 22.

Kvara ironio: Mi ne restis hejme por intence fari ion alian. Sed la prezentanto kun iom da embaraso anoncis, ke preska? ?io estas videbla ?e YouTube a? tra la taglibro de la grupo. Kiel mi poste eltrovis, tio anka? trovi?as aldonaj, pli fruaj videoj.

Malgra? ?io tio, mi tre ?atis la filmon kaj ?uis la vesperon. “Band In The Modern World” estas mikso inter The Blair Witch Project (la? la kvalito, la kameraa perspektivo kaj la ofte deprimiga etoso) kaj This Is Spinal Tap (filmo pri turneo tra Usono kiu i?as ?iam pli terura).

Decida fakto estis, ke mi jam estis vidinta la tri membrojn de la grupo reale, kaj ke ili estis farintaj bonan koncerton. De la muziko dum la koncertoj mem oni spertas relative malmulte. Tamen kelkajn kantojn ili ludis kiel son?puron. La tri bandanoj havas klaran rolodividon: La virino estas la belulino, pesimisma kaj ofte dormema. La altulo estas la simpatia belulo, plena je energio kaj optimisma. La ?efo de la grupo estas iomete apatia kaj ofte rakontas la malbonajn nova?ojn. ?iuj tri povas aspekti tre melankolie. Krome la longaj kaj buklaj haroj kreas la efikon de ribelemo kaj/a? dol?eco.

Nur post tiu filmo mi vere komprenis, kiom bonaj estas tiuj koncertoj en Gleis 22 por la grupoj, kiuj ludas tie. Sed mi finu la enskribon per io pozitiva, nome muzikvideo de TV Buddhas:

TV Buddhas: Fun Girls

Nun kaj en februar’

Da?re mi vivtenas mian intencon, unufoje semajne eliri. Pasintan semajnon mi ne estis ?e koncerto, sed faris ion alian kun amikoj. Hiera? mi denove sekvis rekomendon de Ultimo, la urba magazino por Münster, kaj biciklis al la ejo Gleis 22. Post la unuaj du fojoj (Azure Ray, James Husband kaj Sir Simon Battle, Maps and Atlases kaj Cleo T.) kun tre fajna muziko nun sekvis vespero de punkroko. Mi jam unufoje estis ?e punkroka koncerto en tiu loko dum somero 2009. Tiam iomete ?okis min, ke la spektantaro konsistis grandparte el kalvaj viroj kun dikaj ventroj, kiuj portis nigrajn t-?emizojn por montri, kiom junaj ili ankora? estas. Tio ne ?ajnis interesa perspektivo por la sekvaj dek jaroj…

Sed ?ifoje la publiko estis tre miksita – viroj kaj virinoj, junuloj kaj veteranoj. Unue ludis Execution Themes, kiu venas el Münster mem. Mi estis tre agrable surprizita de la kvalito. Ili bone prezentis sian programon. La drumon ludis virino! Mi poste gratulis ilin pro la bona koncerto.

Sekvis TV Buddhas el Israelo. Fakte la membroj lo?as en Berlino nuntempe, sed la? propra informo ili apena? restas tie ?ar ili tiom ofte voja?as de koncerto al koncerto. Pri la grupo anka? ekzistas dokumenta filmo pri desastra turneo tra Usono en 2010. ?i nomi?as “Band In The Modern World” kaj montri?os en Münster post du semajnoj. Anka? tiu grupo konvinkis min. Denove la drumon ludis virino! Mi poste parolis kun unu el la muzikistoj kaj a?etis la albumon “Dying At The Party”.

La ?efa grupo de la vespero estis Tyvek el Detroit, Usono. ?e ili virino ludis la bason. Do kiu diris, ke punkroko estas vira afero? Ili ludis pli rapidan muzikon, sed same pla?is al mi kiel la anta?aj du grupoj. Beda?rinde ili ne plu havis kompaktdiskojn por vendi, sed nur kasedojn kaj vinilajn diskojn. Mi ankora? sufi?e longe babilis kun la kantisto kaj gitaristo.

?enerale mi preferas kutime pli melodiajn stilojn. Sed ?uste dum tiu tago mi bezonis ion pli malmolan. Kaj ?iuj muzikistoj, kun kiuj mi parolis, faris tre simpatian impreson.