Arkivoj de etikedoj: radio

Vi ne estas sola, malfermu viajn okulojn

Foje e? la radio ludas interesan muzikon. Lastatempe regule eksonas reludversio de kanto el la 1990aj jaroj. Tio trioble mirigis min: Unue, ?ar la reludversio sonas fre?e kaj konvinkas min, due, ?ar mi ankora? memoras la originalon, kiu pla?is al mi, kaj trie, ?ar mi ne atendintus, ke oni reludas kantojn el tiu jardeko, kiuj estis nur “malgrandaj” sukcesoj. Pri tiaj kantoj mi kutime informi?as tra bandsalate.de. Jen por komparo amba? versioj:

Mads Langer: You’re Not Alone

La originalon mi rea?skultis. Mi tute ne memoris, ke ?i estis tiom elektronika!

Olive: You’re Not Alone

Mi ne a?dacas diri ?in

?iuj bonaj aferoj estas tri. Mi jam menciis du belajn muzika?ojn, kiujn mi ekkonis tra Radio Rivendell. Nun venis la vico por la tria.

Essence: Evening Falls estas tre trankvila, meditema peco. Mi povas bonege imagi ?in kiel son?puron por fantazia ludo a? por filmo. Pli mi ne skribu – tiun muzikon oni simple ?uu.

Celestial Aeon Project (Essence): Evening Falls

La blanka kaj dol?a cigno

Post mia unua malkovro ?e Radio Rivendell, mi ofte a?skultis tiun radion kaj trovis pliajn kantojn, kiuj aparte pla?is al mi.

“Ninqueldan” de Jessica Rae Butler estas en la elfa lingvo – same kiel Aníron de Enya! Mi e? trovis pa?on kun senpaga MP3-dosiero.

Fakte la kantado ne nur memorigas min pri muziko el fantaziaj filmoj kaj komputilaj ludoj, sed anka? io tute alia. Temas pri muzika?o el la renesenca tempo:

Il bianco e dolce cigno

Alian sed similan surbendigon mi havas de la ?oro Venestra Musica el Nordwalde. ?i trovi?as sur kompilo, kiu enhavas anka? du kantojn de Anastasis, la junula paro?a ?oro en kiu mi kantis.

Tempo, kio estas tempo?

Diman?e, kune kun amikoj mi kunmetis meblojn en mia nova lo?ejo. Ni komencis matene kaj finis malfrue vespere! Unu amiko rekomendis kiel muzikon por la malanta?o interretan radion kun la nomo Radio Rivendell. ?in mi tute ne konis anta?e. 24 horojn tage ?i a?skultigas muzikon el komputilaj ludoj, pli precize fantaziaj ludoj, a? muzikon por rolludado a? en tiu stilo. ?enerale mi tre ?atas tion!

Dum la horoj da laborado, mi a?skultis multan bonan muzikon. Unu kanto aparte kaptis mian atenton. Tra la informoj en la aktuala a?dofluo eblis facile ekscii la artisto- kaj kantonomon kaj tra la TTT-ejo, kiu konservas la ludoliston de la pasintaj horoj, mi poste tuj trovis la artistan pa?on kun la muziko.

Solstheim: Dance Of The Night Faries

La muzika?o pensigas min pri la son?puro de la dua parto de la Nordlanda trilogio. ?i e? pli pri pensigas min pri unu certa peco de muziko el Catania, kiun mi el?utis anta? multaj jaroj de mp3.com, kiam tiu TTT-ejo ankora? estis funkcianta kiel portalo por malkovri artistojn.

Ni ne estas nevenkeblaj

Kutime mi apena? a?skultas la la radion (nu, la kutiman radion). Sed unu elsendon mi tre ?atas sekvi tra la interreto: Zeitzeichen (signoj de tempo) memorigas pri datoj el la historio. Dum proksimume kvaronhoro oni interese kaj kun certa profundeco pritraktas specifan temon, personon, okaza?on. Mi konas tiun elsendon jam el la tempo, kiam mi ankora? vizitis la lernejon. Tiam ?i eksonis el vera radio.

Mi ridetis, kiam mi trovis la jenan daton en la listo de la pasintaj elsendoj: 1996-02-13: La malfondi?o de la popmuzika grupo “Take That”. Okaze de la 15-jara datreveno, oni rerigardis. La elsendo a?skulteblos en la interreto ver?ajne ?is la fino de la jaro.

Siatempe la grupo tute ne ravis min. Por mi estis ensemblo “bakita la? la kutima recepto”. Tamen kelkajn monatojn post kiam ili iris apartajn vojojn, mi finis la lernejon. Kaj tiel ilia lasta granda sukceso, “Never Forget”, i?is la kanto de tiu lernojaro.

Certe ne estas la plej malbona muzika?o de tiu grupo, e? kun iom da melankolio. Kaj kiam mi a?skultas ?in hodia?, mi memoras la bonajn momentojn dum la finado de la gimnazio.

Dum la Internacia Seminario (IS) 1996/97 en Freiburg, kelkaj amikoj kaj mi intencis fari parodion de la grupo. Ni longe ekzercis, surmetante ?iuj blankajn vesta?ojn kaj ekzercante koreografion. Beda?rinde je la fino ni ne povis prezenti tion dum la internacia vespero, ?ar unu el ni ne fartis bone. Sed mi memoras la ekzercadon kun rideto!

Mi estas la viro de mil a?oj

Mi jam menciis, ke mia amiko kun la multaj diskoj kaj la propra studio faras radion. Interesa elsendo de li estas Sphärentanz (“sfera danco”). ?iun unuan mardon en la monato inter la 22a kaj noktomezo (la? Germana tempo) ?i eksonas kadre de www.rockradio.de.

Foje okazas subita rea?skulto de kanto, kiun mi jam konas delonge – ekzemple “A Gentleman’s Excusement” de Fish, la ekskantisto de Marillion. Mia bona amiko Holger konatigis min kun tiu kanto jam anta? preska? dek kvin jaroj! Sed anka? kantoj de Marillion mem eksonas dum la elsendo – ekzemple viva versio de “No One Can” kaj “Man Of A Thousand Faces“.

Koncerta versio de Inside de Stiltskin ege ?ojigis min. Kanto, kiun mi ekkonis, estis “Roses” de RPWL. Fakte kantas tie Ray Wilson, la kantisto de Stiltskin (kaj dum iom da tempo en Genesis).

RPWL: Roses (albumo “World Through My Eyes”)

La muzika elekto en tiu elsendo tre varias. Principe temas pri muziko, kiun oni apena? a?skultus en kutima radio. Foje trovi?as tie veraj perloj. Jen kelkaj ekzemploj de grupoj, kiujn mi ekkonis tiel kaj kies albumojn mi a?etis poste (a? ricevis kiel donacon): Qntal (bonega versio de Stella splendens), Toeppel Butera (germanlingva mondmuziko), Barry Hay (grandioza reludversio de “The Power Of Love”, origine de Huey Lewis and the News), kaj Randale (punkroka infanomuziko). Certe indos alifoje skribi pri detale pri tiuj albumoj.

El?erpi?is nun la vesper’

Mi ankora? havas multajn aferojn por rakonti pri Esperanto-muziko. La 2a Junulara E-Semajno (JES) en Burg/Spreewald realportis la memorojn.

La 26an de septembro 2009, mi partoprenis en duhora elsendo de Radio Dreyeckland (Radio Triangulujo). ?i havas specialan elsendon pri Esperanto – kaj kompreneble la redaktanto parolis kun mi pri Esperanto-muziko. Eksonis la jenaj kantoj:

  1. Dolchamar: ?u vi pretas!?
  2. Persone: Du homoj
  3. Esperanto Desperado: Ska-virino
  4. La porkoj: Ene de l’ milito
  5. Inicialoj DC: Berlino sen vi
  6. Supernova: Pasio en katen’
  7. JoMo: ?u vi volas danci?
  8. Esperanto Desperado: Grava

Mi aktive helpis je tio, ke la redaktanto havu bonan elekton da muziko. Sed li atentigis min pri la albumo Propaganda de Inicialoj DC, kiu estis aperinta tute fre?e nur dek tagojn anta?e kaj haveblis senpage en la reto!

Mi a?skultis la muzikon la unuan fojon dum parolopa?zo kaj estis tuj ravita de la malrapida, melankolia elektronika popmuziko. Krom Berlino sen vi, sur la albumo trovi?as en Esperanto “Ding”, “En mia ?ambret'” kaj “La son?a mond'”, krome parte “F”. La Esperanto-parto de la albumo “Propaganda” troveblas ?e Ipernity

Inicialoj DC: Ding

Inicialoj DC: Berlino sen vi

Inicialoj DC: En mia ?ambret’

Inicialoj DC: La son?a mond’

La titolo “En mia ?ambret'” memorigas min pri linio el la kanto “Sola” de Amplifiki. Tuj kreskas la simptomoj de la post-Esperanto-renkonti?o-sindromo! La titolo “La son?a mond'” pensigas min pri “La son?oj” de Kore.

Sur la nova albumo “Urbano” trovi?as du belaj aldona?oj: Unue la tuta albumeto “OK”, due la kvar plene esperantilingvaj kantoj de “Propaganda”.

Vi estas radio-stelulo

Denove aperis nova (reta) radio, nome Radio Aktiva el Urugvajo. La 19an de septembro, la estro kontaktis min kaj petis pliajn informojn pri mia artista aktiveco. Post mia respondo ni interkonsentis pri intervjuo. La demandoj venis la 10an de oktobro. Mi tre ŝatis la demandaron, ĉar ili parte reagis al la informoj, kiujn mi estis doninta antaŭe. Krome mi havis la raran ŝancon, rakonti iomete pli profunde pri mia intenco malantaŭ la muziko. Kelkaj demandoj eĉ alcelis mian privatan vivon, sed ankaŭ ilin mi taksis respondeblaj kaj respondindaj. La 5an de novembro oni informis min, ke okazis voĉa registrado de la intervjuo. Mi mem nur povis respondi skribe, ĉar mi ne havas la eblon surbendigi retan babiladon. Mi tre scivolemas kiel sonos la preta intervjuo en la elsendo!