Arkivoj de etikedoj: pech

Mi volas liberi?i

Anta? ol la jaro fini?as, ankora? indas skribi pri somera Esperanto-aran?o, kiun mi vizitis. Al la 65-a Internacia Junulara Kongreso (IJK), okazinta inter la 18-a kaj la 25-a de julio 2009 en Liberec’ (?e?ujo). Venis 330 homoj el pli ol 40 landoj. La bona afero estas ke ne necesas kolekti ?iujn fontojn en la reto kaj mem kompili listojn, ?ar la organizantoj jam faris tion per propra pa?o “e?o de la partoprenintoj“. Mi tamen aparte mencios videojn kaj citos fontojn, kompreneble sen ajna postulo de kompleteco. Estas pure persona elekto, kiu ne respegulas “objektivan kvaliton”.

Plej bonan superrigardon donas video de poligloto:

Li anka? skribis en Esperanto kaj en la angla pri la IJK. Krome haveblas liaj multaj videoj, el kiuj li kunmetis la supran verkon.

Post la prezentado de Marek Blahu?, la ?efa organizanto, mi ali?is ankora? dum la 52a Internacia Seminario en Biedenkopf. Kial mi ?ifoje donis preferon al la IJK kaj ne al la Kultura Esperanto-Festivalo (KEF)? Mi ne plu estis tiom certa pri ?i. Unue ?i devintus okazi en 2007, sed tiam estis ?ovita al 2008. Sed anka? en 2008 ?i ne okazis. Mi fidis je tio, ke IJK en ?e?ujo sub la gvido de Marek i?os bona.

Kion indas skribi ?enerale pri tiu IJK? Unue kaj plej grave: Miaj atendoj estis kontentigitaj. Kiu konas min, tiu scias, ke mi kiel aktivula veterano kaj iama kunorganizanto de grandaj renkonti?oj ?iam rigardas atente al detaloj kaj ne pretervidas fu?etojn. La? la nombro de partoprenantoj, la IJK estis malgranda kompare al pasintaj tempoj (t.e. 1990aj jaroj), sed akceptebla la? hodia?aj mezuroj.

La mapo de la 2a informilo ne bone montris la vojon kaj la akceptado i?is iom ?aosa. Tamen iu havis la cerbon, sendi ?iujn ankora? ne akceptitajn nememzorgantojn al la vesperman?o. La studenta lo?ejo mem estis fre?e renovigita, ?ar en januaro estis okazinta iu vintrosporta aran?o en Liberec kaj la sportistoj lo?is tie. Kiam unu du?o ne funkciis, oni komunikis tion al la organizantoj kaj tuj la sekvan tagon venis riparisto! Pri la man?oj esperantistoj estas aparte grumblemaj (internacia amikeco tamen fini?as ?e la stomako), sed mi mem ?atis tion, kion liveris la kuiristinoj. Dum la tuttaga ekskurso mi veturis al Prago, kie mi tute hazarde lernis ion pri la muziko, kiun Freundeskreis uzis por sia kanto „Esperanto“.

Du mezuriloj montras, kiom bona estis la IJK: La ?efa organizanto ne estis plena sen nervoj je la fino de la aran?o. Neniam dum la tuta renkonti?o, kiam ajn mi alparolis iun de la organizantoj, tiu diris “Mi ne havas tempon!” a? donis malafablan respondon, sed ?iam helpis min.

Anka? la urbeto mem faris tre agrablan impreson kaj bone prezentis sian landon al la eksterlandaj gastoj. Dum unu vespero ni spektis koncerton de la loka rokgrupo Pech. (En la germana, “Pech” signifas “malbon?anco.) En unu kanto, ili kantis “Esperanto” en la refreno. Alia kanto, “Atlasky”, memorigis min iomete pri “????? ????” de Epidemia. Kompreneble mi a?etis ilian albumon “Šance na zm?nu tu?áka” kaj kolektis subskribojn de ?iuj kvar membroj post la koncerto. Aliaj homoj en la publiko opiniis same pozitive, dancis kiel frenezuloj kaj akiris kompaktdiskojn. Tio siavice impresis la muzikistojn, kiuj faris agrable normalan impreson kaj ?ojis pri tiu entuziasma reago.