Arkivoj de etikedoj: lo?ejo

Farbo falas de plafono

Mi havas novan lo?ejon. Ekde hodia? mi oficiale tie lo?as, ?ar la kontrakto ekde tiam validas. Hodia? okazis la transdonado de la ?losiloj.

Kial mi entute transloki?is? ?u mi ne estis sufi?e entuziasma pri la anta?a lo?ejo? Jes, sed tio estis en 2004 (la anta??ojo jam fine de 2003), kaj ekde tiam, multaj aferoj ?an?i?is en mia vivo… foje e? tien kaj reen.

Certe necesas ankora? renovigi tiun novan lo?ejon. Sed la unua pa?o al nova (kaj pli bona) vivo estas farita!

Alia afero, kiu lastatempe ?an?i?is: Post dekjara pa?zo mi denove a?etis gazeton pri komputilaj ludoj. La kialo estis la aldonita ludo “Drakensang” – fantazia rolludo kiu bazi?as sur la sistemo “la nigra okulo”. ?i estas tre konata en Germanujo. Ankora? mi ne multe ludis sed kelkaj muzika?oj jam tre pla?as al mi. Interalie min ?iufoje ravas tiu melankolia, preska? iom reva virina kantado. Eble mi e? konas la kantistinon (ne persone, sed muzike)!