Arkivoj de etikedoj: chamäleoTon

Hejmo estas kie la doloro estas

Al la 2a Junulara E-Semajno (JES) en Burg/Spreewald (Germanujo) ali?is pli ol 300 personoj. Kun tiom da partoprenantoj, ?i estintus la plej granda Esperanto-renkonti?o dum silvestro ekde la 47a Internacia Seminario (IS) en Naumburg/Saale 2003/04 (vidu la statistikan komparon de la pasintaj jaroj).

Burg ?e la Spree-arbaro situas en plej orienta Germanujo. Tiamaniere oni ne seniluziigis la promeson, okazigi la aran?on proksime de Pollando. Mi iam havis rigardon al la listo de eblaj lokoj, sed ne memoras, kion mi opiniis. Burg estas vila?o kun malpli ol kvin mil enlo?antoj, iomete meze de la nenio. Tamen eblis atingi ?in bone per a?to. Nur la multa ne?o en la urbeto mem ?enis. ?ar estas turista loko, tie trovi?is supermerkato kaj mi anka? trovis po?tbankon en vendejo. Neniel do estis problemo por mi preni monon kaj a?eti ion. La junulargastejo trovi?is sep cent metrojn for de la amaslo?ejo, kie anka? okazis la plej granda parto de la programo. Mi unue timis, ke la vojo estos tro longa, sed tamen montri?is eltenebla distanco.

Origine mi planis, ser?i privatan lo?ejon. (La kialon eblas ekscii el mia raporto pri la 1a JES unu jaron anta?e.) Mi volis esti certa, lo?i proksime de la ejo, kie la programo (kaj la etoso) okazos. Aliflanke mi ne volis memzorgi. Beda?rinde ?ifoje mi tre malfrue ricevis feriotagojn. Nur meze de decembro mi povis finfine ali?i. Tiam neniuj privataj lo?ebloj plu restis. Anka? la lokoj en la junulargastejo jam estis for kaj mi devis prepari?i al tranoktado en la amaslo?ejo.

Sed el la originaj ali?intoj reale venis nur 252, tiel ke mi tamen ricevis liton en la junulargastejo. Kaj kiel montri?is, mi tie ege bone dormis, e? se ne ?iam tiom longe, kiel mi intencis. Sed tio nur montris, kiom refre?ige estis la dormo. Anka? la man?a?o en la ejo estis en ordo, iomete super la avera?o la? mia impreso. Nur de la tre ordinara junulargasteja teo mi estis tiom malsoifa, ke mi neniam trinkis ?in. Sed tagmeze (post la elliti?o) haveblis kafo kaj diversaj teoj en sakedoj, do mi ne povas plendi.

Kvankam mi alvenis du tagojn post la komenci?o de la aran?o, mi ankora? trafis multajn koncertojn.

La unua estis de Gijom Armide, kiu kantis kaj pianis. Je tiu tempo tamen mi ?ojis simple trinki bieron kaj babili kun aliaj homoj, tiel ke mi maltrafis la plej grandan parton. Certe li havas fortan vo?on kaj ludas bone; mi nur ne havis ?ustan humuron por tio. Gijom ankora? ludis unufoje en la gufujo dum la lasta nokto kaj, se mi ne malbone memoras, anta?e jam unu fojon.

ChamäleoTon ludis en ?aza konsisto konatajn rokmuzika?ojn, ekzemple Seven Nation Army de The White Stripes, Owner Of A Lonely Heart de Yes (fakte nur la melodion, se mi ?uste memoras, kaj tro ofte ripetinte) kaj “My Favourite Game” de The Cardigans. Ekzakte tiujn kantojn mi tuj rekonis, kiam ili eksonis. La grupo venis al la JES ?ar la nuntempe prezidantino de la Germana-Esperanto-Junularo, Julia Hell, estas membro en ?i. Mi povas bone kompreni tion: Kiam Esperanto-renkonti?o okazas proksime de la urbo, kie miaj bandanoj lo?as, mi anka? volas prezenti?i sursceneje (sed ne ?iam sukcesas)!

ChamäleoTon (dum alia okazo): My Favourite Game

Nun sekvas denove miaj impresoj pri la 1a Junulara E-Semajno (JES) en Zakopane (Pollando). Post la pozitivaj partoj, per kiuj mi komencis hiera?, nun sekvas iom da kritiko.