Arkivoj de etikedoj: birke dockhorn

Kurso de Esperanto kun ekzemploj konkretaj

La serio de enskriboj pri Esperanto-renkonti?oj, kiujn mi partoprenis ekde 2011, ankora? ne fini?is. Post la Germana Esperanto-Kongreso (GEK) 2011 en mia hejmurbo Münster, la Esperanto-somero en Ukrainujo 2011 kun la 67a Internacia Junulara Kongreso (IJK) en Kievo kaj Velura Sezono en Jalto, la 3a Junulara E-Semajno (JES) en Gdansko (Pollando) 2011/12, la esperantumado en Lepsiko kaj Berlino en majo 2012 kaj la Komuna Esperanto-Kongreso (KEK) en Berlino unu semajnon poste nun venis la vico al la Somera Esperanto-Studado (SES) en Nitra (Slovakujo). ?i okazis inter la 21a kaj 29a de julio 2012.

Hiera? mi rakontis, kio ka?zis mian unuan partoprenon de SES. La invito, fari la diskotekon, simple estis tro alloga. Tiel Slovakujo i?is la sekva lando sur mia D?-listo post Ukrainujo 2011. Cetere estis mia unua fojo en Slovakujo ekde 1992. Fakte tiam ankora? estis ?e?oslovakujo. Siatempe okazis ILEI-gimnazio en Bratislavo.

Por veni al Nitra, ne ekzistis vere bona eblo flugi sen poste tamen ankora? veturi per trajno certan distancon. Pro tio (kaj ?ar mi iomete lacis de aviadiloj) mi decidis voja?i trajne la tutan distancon. Tio signifis forvoja?i ege frue matene (proksimume duonan post la kvina) el Münster. Do mi enliti?is rekorde frue por preni taksion proksimume unu horon anta? ol la trajno forirus. ?ar estis semajnfino, je tiu horo ankora? svarmis homoj. Kun mikso de miro kaj beda?ro mi konstatis, ke anta? kelkaj monatoj mi ankora? mem apartenis al tiu speco de homoj. Sed almena? en la stacidomo mi havis la ?ancon, fari belegan foton de la frumatena ?ielo!

Mi veturis rekte al Berlino. Tie mi havis tempon por matenman?o kun Stephan Schneider. Unu momenton? ?u mi ne diris anta?hiera?, ke mi jam rakontis pri ?iuj tri fojoj, dum kiuj mi estis en Berlino en 2012? Fakte jes, sed tiun halton dum e? ne du horoj, kiam mi e? ne forlasis la konstrua?on de la ?efa stacidomo, ne validas kiel vera vizito. Tamen estis ege brile, komenci la esperantumadon jam en Berlino, e? ne meze de la vojo.

La trajnvoja?o precipe dum la dua parto i?is tre interesa. La trajno iris de Berlino al Budape?to kaj survoje trairis Pragon kaj Bratislavon, do entute kvar ?efurbojn. Tiun konekton mi estis jam uzinta survoje al la Internacia Junulara Kongreso (IJK) en Veszprém (Hungarujo). Mi renkontis afablajn eksterlandanojn, kiuj turistumis en E?ropo. Kaj kiam mi devis ?an?i la trajnon en Nové Zámky, mi finfine renkontis la unuan esperantiston, kiu anka? voja?is al SES.

Min ne nur impresis la ege malaltaj taksioprezoj (3 EUR), sed anka? la rekorde rapida akcepti?o. Malpli ol kvin minutojn post mia alveno al la ejo mi havis mian ?ambron! Cetere mi estis mendinta unulitan ?ambron ?ar mi volis havi trankvilecon kaj ?i ne kostis multe pli. La studenta lo?ejo estis tute la? miaj bezonoj kaj la luksonivelo, kiun mi bezonas por senti min bone (ne tro malalta, ne tro alta).

La partoprenantaro estis tre miksita la? a?o, ?eestis ?io inter infanoj kaj maljunuloj. Kun 35 jaroj mi estis tute bone en la mezo. Krome SES kun 250 partoprenantoj estis tre granda aran?o – des pli konsiderante, ke ?i ekzistas ekde 5 jaroj, do venis kvaza? “el la nenio”. Granda parto de ili venis el Meze?ropo, sed anka? ?eestis homoj el pli malproksimaj landoj.

La ejo estis tre konvena: La salono por vespera programo trovi?is tuj apude, same kiel la klubo kun la diskoteko. Krome en la domo mem funkciis eta vendejo e? kun kafo kaj glacia?o. Memzorgantoj tendumis en la korto, do tute sekuritaj kontra? eksteruloj.

La grava demando tamen estas: Kion denaskulo faras dum Esperanto-lernado-renkonti?o? ?enerale mi ne partoprenis iun ajn kurson, kvankam tiu de Bertilo Wennergren sonis tre alloge, sed ?i okazis tro frue en la mateno (la? mia dormritmo).

Mi ?eestis la duontagan ekskurson al la urbo, kadre de kiu okazis teogustumado. Dum la lasta plena tago mi iris al la na?posttagmezo.

La plej grava parto de la programo por mi tamen okazis vespere kaj nokte. Estis tute kiel dum mia junula?o!

Unu kulmino sendube estis la koncerteto de Bertilo kaj Birke, kiu da?ris proksimume 20 minutojn. Ili prezentis interalie Mannelig. La tradukon de Bertilo mi menciis jam dufoje en mia muzika taglibro. Fakte estis la unua fojo, ke mi a?dis ?in komplete. Anta?e mi nur konis ?in de parta surbendigo farita dum la Internacia Junulara Kongreso (IJK) en 2003. De la sama koncerto mi havis kompletan surbendigon de “Feli?e”, sed tiam ankora? ne ekzistis mia strofo. Nun estis la unua fojo, ke mi a?dis ?in kantita de Bertilo! Mi preska? devis plori pro ?ojo. Krome Birke kaj Bertilo prezentis du kantojn de Silly. De la sama grupo Stephan Schneider estis tradukinta alian kanton. Kia koincido, ke mi spertis ?iujn tri tradukojn ene de du monatoj!

Cetere Bertilo kaj mi alparolis unu la alian dum la tuta semajno nur per “majstro”. Kompreneble tion ni ne alcelis serioze, sed estis tre amuze!

Pri SES ekzistas bonega videoraporto de alia partopreninto. Mi aparte atentigas pri la apero de Birke kaj Bertilo inter 3:20 kaj 3:33. Spekteblas ?uste la parto de la koncerto, kiam ili prezentas Mannelig!

partoprenanto rakonas pri SES (kaj posta IJS)

Aldone artikolo pri SES kaj du fotaroj. Beda?rinde mi ne trovis pli en la libere alirebla reto!